Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w całej Uni Europejskiej spowodowała, że często przedsiębiorcy z Polski są zmuszeni delegować swoich pracowników do pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Jeśli pracownik pracuje poniżej granicznych terminów za granicą to wciąż jego praca jest opodatkowana i oskładkowana w Polsce.

Pracownik oddelegowany podlega więc również często ubezpieczeniom w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W tej sytuacji ważne jest jakie miesięczne wynagrodzenie otrzymuje taki pracownik. Reguluje to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 .12.1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – paragraf 2 ust. 1 pkt. 16. Wedle tych przepisów za podstawę wymiaru skłądek na ibezpieczenia społeczne dla pracowników stanowi przychód osiąganych według przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ( nie uwzględnia się w nim między innymi wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy na skutek choroby, różnego rodzaju zasiłków oraz świadczeń rehabilitacyjnych, przychodów zwolnionych z oskładkowania).

Tak ustalona podstawa wymiary składek w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą powinna być pomniejszona o równowartość diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

Kolejnym krokiem jest porównanie tak obliczonego podstawy wymiaru z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru oskładkowania nie może być niższa od tego przeciętnego wynagrodzenia – jeśli jednak jest niższa to za podstawę wymiaru oskładkowania w danym miesiącu bierze się dla takiego pracownika przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej za dany rok kalendarzowy.

Ważną zmianą w tym zakresie jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.10.2015 który to uznał że takie podnoszenie podstawy wymiaru składek jest niezgodne z Konstytucją. Jednak jednocześnie dał on 12 miesięczny okres przejściowy tak więc nakaz zwiększania podstawy wymiaru przestanie obowiązywać dopiero od 5.11.2016. Dopiero od tego momentu nie będzie konieczności zwiększania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia.