Transakcje dokonane przez system PayPal

Coraz więcej działalności gospodarczych wykorzystuje jako podstawę działania internet. W ramach tych czynności często dochodzi do płatności przez internet – z wykorzystywaniem kart płatniczych, systemu PayPal itd. Często płatności te są dokonywane z zagranicy w obcych walutach. Dziś omówimy przykład opisujący takie czynności.

Przykład :

Przedsiębiorca sprzedaje towary do UE i otrzymuje za nie płatność w Euro. Klient zapłacił z wykorzystaniem systemu PayPal. Po otrzymaniu płatności nasz przedsiębiorca wystawia fakturę VAT – również w Euro.

W powyższym przykładzie przedsiębiorca otrzyma środki pieniężne dopiero po pewnym czasie a system PayPal nalicza prowizję za usługę. Powstaną zatem tutaj różnice kursowe. Według ustawy o PDOF dodatnie różnice kursowe ujmuje się w kolumnie 8 „Pozostałe przychody” PKPiR a ujemne różnice kursowe w kolumnie 13 – „Pozostałe wydatki „

Przedsiębiorca przychód z działalności gospodarczej uzyskuje w momencie wpływu kwoty na konto PayPal. Wynika to ustawy PDOF która to mówi, że za moment powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi ale nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności – zależnie które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. Tak więc w naszym przykładzie z datą wpłynięcia środków na konto PayPal przedsiębiorca wpisuje w kolumnie 7 księgi przychód. Przelicza go z Euro na Złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

W większości przypadków kurs Euro dla przychodu należnego a otrzymanego będzie się od siebie różnił i powstaną różnice kursowe. Dodatnie różnice kursowe powstają gdy wartość przychodu należnego jest niższa od wartości przychodu w dniu jego otrzymania. Ujemne gdy ta wartość jest wyższa. W naszym przykładzie środki wpływają na konto złotówkowe z opóźnieniem. Wartość środków które wpłyną na konto PayPal wyceniamy po średnim kursie z dnia roboczego poprzedzającego ich wpływ, natomiast te które wypływają na złotówkowe konto przedsiębiorcy – po kursie jaki stosuje PayPal. Można zastosować metodykę FIFO albo LIFO albo kursów przeciętnych.

Za całą operację PayPal pobiera prowizję. Jej kwotę przelicza się na złotówki po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia tego kosztu. W naszym przypadku udokumentuje ten koszt wyciąg z konta PayPal.